Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Bud vítaný

 
 

Archanjel Michael

POD KRÍŽOM UMUČENÉHO

modlite sa denne

ExorcismusEXORCISMUS proti Satanovi a zlým duchom vydaný z príkazu Jeho Svätosti Leva XIII.

Úvod


V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k svätému archanjelovi Michaelovi


Slávne Knieža nebeských vojsk, svätý Michael, archanjel, bráň nás v boji proti kniežatám a mocnostiam, proti svetovládcom týchto temnôt, proti zlým duchom v ovzduší (Ef. 6,12). Príď na pomoc ľuďom, ktorých Boh stvoril k svojmu obrazu a podobe a za veľkú cenu vykúpil zo Satanovho otroctva. Teba ctí svätá Cirkev ako svojho strážcu a ochrancu, tebe zveril Boh vykúpené duše, aby si ich privádzal do večnej blaženosti. Pros Boha pokoja, nech pod našimi nohami zdrtí Satana, aby už nemohol držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše modlitby pred tvárou Najvyššieho, aby na nás skoro zostúpilo milosrdenstvo Pána. Uchop draka, starého hada, ktorým je Diabol a Satan, a spútaného ho zvrhni do priepasti, aby už nikdy nezvádzal národy (Zjav. 20).
V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha, na príhovor Nepoškvrnenej Panny a Matky Božej Márie, svätého Michaela archanjela, svätých apoštolov Petra Pavla a všetkých svätých bezpeční pristupujeme k boju proti útokom diabolských úkladov.
Žalm 67,2-3: Boh povstáva, jeho nepriatelia sa rozptyľujú, utekajú pred ním, kto ho nenávidí. Ako sa rozplýva dym a topí vosk pred ohňom, tak sa rozptyľujú a hynú hriešnici.
V. Hľa, kríž Pána, utekajte nepriateľské mocnosti!
R. Zvíťazil Lev z kmeňa Júdovho, koreň Davidov.
V. Tvoje milosrdenstvo buď nad nami, Pane!
R. Ako sme dúfali v Teba.

Hlavná časť
Vymietame ťa, každý nečistý duch, každá moc satanova, každý nápor pekelného protivníka, každá légia, každé diabolské združenie a sekta! V mene a moci nášho Pána Ježiša Krista : buď vykorenený a vypudený z Božej Cirkvi, : z duší stvorených k obrazu Božiemu : a vykúpených drahocennou Krvou Božieho Baránka! :
Neodvažuj sa už, vychytralý had, klamať ľudské pokolenie, : prenasledovať Božiu Cirkev, : ani vyvolené Božie preosievať ako pšenicu (Lk. 22,31).
Rozkazuje ti to Najvyšší Boh, : ktorému sa v svojej veľkej pýche doposiaľ odvažuješ pripodobňovať, ktorý chce, aby všetci ľudia došli k spáse a dospeli k poznaniu pravdy (1. Tim. 2,4).
Rozkazuje ti to Boh Otec! : Rozkazuje ti to Boh Syn! : Rozkazuje ti to Boh Duch Svätý! :
Rozkazuje ti to Majestát Kristov, : večné Slovo Božie, ktoré sa vtelilo, : ktoré sa ponížilo pre spásu nášho pokolenia, strateného tvojou závisťou, a stalo sa poslušným až k smrti; ktoré vybudovalo svoju Cirkev na pevnej skale a prehlásilo, že pekelné brány ju nikdy nepremôžu a že s ňou zostane po všetky dni až do skonania sveta (Mat. 28,20)!
Rozkazuje ti to sväté znamenie Kríža : a sila všetkých tajomstiev kresťanskej viery! :
Rozkazuje ti to mocná Božia Rodička Panna Mária, : ktorá od prvého okamžiku svojho Nepoškvrneného Počatia potrela vo svojej pokore tvoju pyšnú hlavu!
Rozkazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla : a ostatných apoštolov!
Rozkazuje ti to krv mučeníkov : a zbožný príhovor všetkých svätcov a svätíc!
Nuž, prekliaty drak a celý diabolský pluk, zaklíname ťa

: skrze Boha živého,
: skrze Boha pravého,
: skrze Boha svätého,
: skrze Boha, čo tak miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna vydal, aby žiadny, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal život večný (Ján 3,16)!
Prestaň klamať ľudské tvory a podávať im jedovatý nápoj večného zavrhnutia!
Prestaň škodiť Cirkvi a spútavať jej slobodu!
Odíď Satan, pôvodca a učiteľ každého klamu, nepriateľ ľudskej spásy!
Uvoľni miesto Kristovi, na ktorom si nenašiel nič zo svojho diela!
Uvoľni miesto Cirkvi, jedinej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú si Kristus sám získal cenou svojej Krvi. (Ef. 1,7)!
Pokor sa pod mocnou rukou Božou!
Chvej sa a ujdi pred našim vzývaním hrozného a svätého Mena Ježiš, pred ktorým sa strasie peklo a ktorému sú poddané nebeské Sily, Mocnosti a Panstva, ktorého chvália Cherubíni a Serafíni a bez ustania volajú:
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov!
V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe príď.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojim.

Záver
Modlime sa:
Bože nebies,
Bože zeme,
Bože anjelov a archanjelov,
Bože patriarchov,
Bože prorokov,
Bože apoštolov,
Bože mučeníkov,
Bože panien,
Bože, ktorý máš moc dávať život po smrti a pokoj po práci, lebo nie je Boha okrem Teba, a nemôže byť iný, no Ty, Stvoriteľ všetkých vecí viditeľných i neviditeľných, a ktorého Kráľovstvo nebude mať konca, pokorne prosíme Tvoju mocnú velebnosť, aby si nás vyslobodil od každej moci, slučky, klamu a neprávosti pekelných duchov a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.
Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.

Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.

Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.
Aby sme v bezpečnej slobode slúžili Tvoje Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ponížil nepriateľa svätej Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.

Kde je znamenie: robíme pred sebou kríž (nežehnáme seba).


Z cirkevného zákonníka z r. 1983 (CIC can 1172) vyplýva, že tento exorcismus sa môže modliť každý, pretože sa nejedná o exorcismus nad posadnutými.
Nad posadnutými môže exorcismus konať len kňaz, ktorého k tomu poveril miestny ordinár.
MODLITBA K SVÄTÉMU MICHAELOVI ARCHANJELOVI (Lev XIII.)


Svätý Michael archanjel, bráň nás v boji: buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diablovým.

– Nech mu Boh prikáže, pokorne prosíme: a ty, knieža nebeského vojska, zvrhni Satana a iných zlých duchov, ktorí k skaze duší obchádzajú svetom, Božskou mocí do pekelnej priepasti.

Amen.
Na krídlach mocných anjelov,

archanjela Michaela na čele

posielam túto modlitbu celému svetu.

Tento neopakovateľný cit posielam všetkým

ľuďom na našej planéte,

nech prekrýva sa s hviezdami a nebom,

budem láskou žiť a pomáhať na miestach,

kde sa jej ešte nedostalo skrze iných bolestí.

Amen.